Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens


Daarom nemen wij verschillende maatregelen op technisch en organisatorisch gebied, waaronder het gebruik van up to date beveiligde software en hardware en gebruik van Zorgmail en op gebied van instructies aan onze medewerkers. Onze actuele privacy verklaring staat altijd op onze website:

PRIVACYVERKLARING

VZA International hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZA International houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten
VZA International verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit ten behoeve van de volgende doelstelling:
Uitvoeren van de betreffende dienstverlening.

Voor de bovenstaande doelstelling kan VZA International de volgende persoonsgegevens vragen aan u of aan de alarmcentrale cq opdrachtgever die onze dienstverlening inroept. Dit laatste enkel indien dat noodzakelijk is voor de door u aangevraagde dienst bij betreffende alarmcentrale:
Naam;
Adres;
Woonplaats;
Land;
Telefoonnummer;
E-mail;
Geboortedatum;
Geslacht;
Verzekeringsgegevens;
Medische informatie;
Banknummer;
BSN-nummer;
Locatiegegevens.

In het kader van de zorgverlening dragen wij uw persoons- en medische gegevens over aan de opvolgende behandelaars. Dit kan bijvoorbeeld de hulpverlener in het ziekenhuis zijn of de dienstdoende huisarts.

We bewaren uw gegevens - conform de wettelijke verplichting daartoe - minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling. Dit geldt alleen voor de gegevens die tot het medisch dossier behoren.


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door VZA International verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Uitvoering geven aan de opdracht en werkafspraken dan wel aan de inleen- of arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan VZA International de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mail;
Geboortedatum;
Geslacht;
Banknummer;
BSN-nummer;
Rijbewijs;
Paspoort;
VOG;
Vaccinaties;
Foto;
Diploma’s;
CV.

VZA International bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vereist, dan wel op grond van de wet is vereist.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan VZA International gebruik maken van derden, die als verwerker in opdracht en ten behoeve van VZA International zullen optreden. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de (door u) aangevraagde dienst(en). Verder zullen wij de (door u) verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Minderjarigen
VZA International verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Beveiliging
VZA International draagt zorg voor technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
We testen en evalueren regelmatig onze systemen en door ons genomen maatregelen;
Wij maken gebruik van een ISO gecertificeerde server omgeving;
We maken gebruik van een beveiligd mailsysteem specifiek voor medische informatie uitwisseling (Zorgmail).

Alle personen die namens VZA International van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Daarbij zijn onze medewerkers gehouden zich te beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht en de werkafspraken.
VZA International verlangt dat derden technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.


Social media & website
We gebruiken nooit herleidbare persoonsgegevens via onze social media kanalen (waaronder Facebook).
We zijn niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen of op te slaan van websitebezoekers.


Cookies
VZA International maakt op de website geen gebruik van cookies (zie www.cookiechecker.nl).


Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Een verzoek kunt u bij ons per e-mail indienen.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit erg vervelend. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Wijzigingen
Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van onze privacy verklaring kunt u steeds terugvinden op: https://www.vzainternational.nl/privacy


Contactgegevens:
Medex International B.V. / VZA International
Zinkerweg 3
5145NL Waalwijk

E-mail Functionaris Gegevensbescherming (FG): dkivits@vzainternational.nl
Vragen?
Neem contact
met ons op.
Bel ons
0416 - 541160
Post- en bezoekadres
Medex International B.V.
/ VZA International
Zinkerweg 3
5145 NL Waalwijk
HKZ ISO 9001 logo

VZA International maakt gebruik van functionele en analytische cookies (Google Analytics) om u een optimale gebruikservaring te bieden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Verder maken wij geen gebruik van uw persoonlijke informatie.